Cursus Coachen van Intervisiegroepen (4 daagse)

maandag 25 maart 2019 16:00 - 20:00
  • Vanaf €330,00 
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres Medifit Oss
Opaalweg 168
5345 SC OSS
Telefoon 0412636234
E-mail administratie@medifitoss.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep Overig
Inschrijven voor 11-3-2019
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon Mevrouw E.F. van Campen-Lucas
Telefoon 0334791109
E-mail scholing@kngf.nl
Website www.MijnKNGF.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
  • Overig
  • Kosten
Doel
In deze cursus leren de deelnemers intervisiegroepen effectief te coachen.

De cursus bestaat uit 4 dagdelen van 4 uur en een terugkombijeenkomst (1x per jaar). De terugkombijeenkomsten worden vanuit het KNGF georganiseerd. Als KNGF intervisiecoach volgt u een keer per jaar een terugkomdag om uw bevoegdheid als KNGF intervisiecoach, geldig te houden. U kunt zich hier later voor aanmelden.

Trainer
Deze cursus wordt gegeven door twee door KNGF opgeleide trainers. Zij leiden zelf ook trainers op. Uw contactpersoon/trainer is Mireille Claessens.

Accreditatie
Voor de cursus zelf is geen accreditatie van toepassing.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 330,00 p.p. voor CKR geregistreerde fysiotherapeuten (KNGF-leden en Niet-leden) voor 4 dagdelen. Dit is inclusief materiaal tijdens de cursus. De deelnemer ontvangt een factuur van de trainer.
Vanaf 1-1-2019 betaalt u als intervisiecoach een jaarlijkse bijdrage van €75,00 aan het KNGF. Hier krijgt u een aantal dingen voor, zoals gebruik Compass, deelname aan de jaarlijkse terugkomdag en de doorontwikkeling van het intervisie systematiek. Zie ook informatiedocument voor intervisiecoaches 2018 onder het tabblad Overige voor verdere informatie hierover. Deze ontvangt u bij aanmelding.

Algemene opmerkingen
Hieronder enkele aanvullende algemene opmerkingen rondom uw rol als KNGF intervisiecoach:
• KNGF intervisiecoaches moeten bereid zijn in een straal van 50 km rond zijn of haar woonplaats/praktijk fysiotherapeuten te begeleiden met een intervisietraject. Verder mag, maar is altijd in overleg met de deelnemers in verband met de reiskosten;
• Het KNGF heeft een protocol vastgesteld waaraan een KNGF intervisiecoach zich heeft te houden voor wat betreft voorbereiding en afronding c.q. verslaglegging;
• Aan integriteit en zorgvuldigheid, naast de kwaliteitseisen van de KNGF intervisiecoaches zullen eisen worden gesteld, ook omdat een KNGF intervisiecoach de mogelijkheid heeft een deelnemer punten in het CKR te onthouden bij onvoldoende participatie.
• Een KNGF intervisiecoach kiest zelf in welke vorm hij/zij zijn/haar diensten aan wilt bieden. Een KNGF intervisiecoach kan er bijvoorbeeld voor kiezen zich aan te sluiten bij een organiserende instantie, voor zichzelf te werken of iets samen met andere KNGF intervisiecoaches op te zetten. Belangrijk: het een sluit het ander niet uit!
• Een KNGF intervisiecoach geeft nooit zijn inlogcodes voor Compass af aan derden.
De cursus bestaat uit vier dagdelen (4 contacturen per dagdeel) en ziet er als volgt uit:
Dag 1 - Kennismaking & verwachtingen en leerdoelen
Korte introductie op de 4 modules
Opdracht 1: wat is kwaliteit
Introductie op intervisie en de rol van de KNGF intervisiecoach
Korte verkenning website Compass (indien nodig)
Opdracht 2: Oefenen intervisieproces
Module 1: communicatie
Evaluatie en voorbereidende opdracht voor 2e bijeenkomst.

Dag 2 - Terugblik eerste bijeenkomst – huiswerk
Theorieën over leren en veranderen
Eerste ronde: coachen van het intervisieproces
Module 2: dossiervoering
Tweede ronde: coachen van het intervisieproces
Module 2: dossiervoering
Evaluatie en voorbereidende opdracht voor 3e bijeenkomst.
Instructie voor meelopen met KNGF intervisiecoach of groep

Dag 3 - Terugblik op vorige bijeenkomst – huiswerk
Achtergrondinformatie PROMs en PREMs
Eerste ronde: coachen van het intervisieproces
Module 3: feedback op proces en uitkomsten
Tweede ronde: coachen van het intervisieproces
Voorbereidende opdracht voor 4e bijeenkomst.
Sluiting

Tussen dag 2 en 4 -
Meelopen met een KNGF intervisiecoach of groep tijdens 1 intervisiebijeenkomst

Dag 4 - Terugblik vorige bijeenkomst – huiswerk
Bespreken gekregen feedback van KNGF intervisiecoach of groep
Klinisch redeneren, wat is dat?
Eerste ronde: coachen van het intervisieproces
Module 4: klinisch redeneren
Tweede ronde: coachen van het intervisieproces
Module 4: klinisch redeneren
Evaluatie

De cursusdagen zijn:
1e dag maandag 25 maart 2019
2e dag maandag 1 april 2019
3e dag maandag 15 april 2019
4e dag maandag 6 mei 2019 GEWIJZIGD
Tijden zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur

Let op: de inschrijving voor deze cursus sluit 2 weken voor aanvang!
Als u deelneemt aan de cursus dient u zich vooraf aan te melden in Compass (www.exata.nl).

Namens de beroepsgroep van fysiotherapeuten bevordert en bewaakt het KNGF de kwaliteit van de zorg op basis van een professioneel en transparant kwaliteitssysteem, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gevalideerde methoden. Intervisie is een belangrijke pijler van dat systeem. De cursus tot Intervisiecoach wordt uitgevoerd door KNGF opgeleide trainers. Deze trainers zijn gedurende de hele cursus uw contactpersoon en kunt u benaderen voor meer informatie.

Om de kwaliteit van intervisie te bewaken zijn er intervisiecoaches nodig.

Een intervisiecoach begeleidt een groep van 6 tot 8 fysiotherapeuten op een zodanige manier dat de intervisiesessie effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen bij de deelnemers. In de cursus Coaching van Intervisiegroepen leert u hoe intervisiegroepen effectief gecoacht worden. Deze cursus is gebaseerd op het kwaliteitssysteem van de beroepsgroep zélf. Alleen intervisiecoaches die deze cursus hebben gevolgd, worden dus ook door de beroepsgroep erkend. De cursus is ontwikkeld door het KNGF, in samenwerking met de HAN en IQ Healthcare.

Tijdens de cursus
De cursist krijgt een theoretisch kader aangeboden voor kwaliteitszorg in de gezondheidszorg volgens de nieuwste inzichten en gebaseerd op het kwaliteitsbeleid van het KNGF. Tijdens de trainingen zijn cursisten actief bezig met het evalueren en becommentariëren van materiaal uit de eigen praktijk en uit de praktijk van anderen. De cursist laat zien dat de leerdoelen van de training zijn behaald door actief te participeren en de voorbereidende opdrachten uit te voeren volgens de instructies.

Na de cursus
Na deelname aan deze cursus kan de cursist zelfstandig optreden in de rol van intervisiecoach tijdens intervisiesessies die onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem van het KNGF en andere systemen. Hij/zij is dan in staat om: • Verschillende aspecten van het fysiotherapeutisch handelen te evalueren op basis van heldere kwaliteitscriteria, zoals diagnosticeren, adviseren, preventief handelen, therapeutisch handelen, verslagleggen en communiceren. • Tekortkomingen in de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen te identificeren en richting te geven aan zinvolle verbeteracties.

Kwaliteitsborging intervisie
Onafhankelijk van door wie de intervisiebijeenkomst georganiseerd wordt, ligt de kwalitatieve borging van de intervisiebijeenkomst bij de intervisiecoach zelf. Deze heeft een belangrijke rol in het intervisieproces en het bereiken van het beoogde leereffect bij de deelnemers. Daarom is de borging van de kwaliteit van de intervisiecoaches een belangrijk onderdeel in het kwaliteitssysteem. De kwaliteit van de intervisiecoach wordt bewaakt door de scholing en de verplichte deelname aan terugkombijeenkomsten, waarbij intervisiecoaches bijscholing volgen en leren van elkaar. Intervisie kan alleen begeleid worden door daartoe opgeleide intervisiecoaches en die in Compass vermeld staan. Het proces van intervisie wordt geborgd door het gebruik van Compass.

Kwaliteitsborging intervisiecoaches
Binnen een kwaliteitssysteem is borging een noodzakelijke voorwaarde. Het continue evalueren en verbeteren dat gevraagd wordt van de fysiotherapeut binnen een intervisiecyclus geldt ook voor intervisiecoaches. Uitgangspunten voor de borging van kwaliteit van de intervisiecoach zijn:
• CKR geregistreerd zijn en minimaal 5 jaar werkzaam als fysiotherapeut/achtergrond als fysiotherapeut
• Ingeschreven staan als KNGF intervisiecoach in Compass
• Volgen van terugkombijeenkomst (1 keer per jaar)
• Minimaal 4 intervisiemodules per jaar begeleiden (= 8 intervisiebijeenkomsten)
• Laat zichzelf evalueren door de intervisiedeelnemers en heeft een up to date verbeter/ ontwikkelplan , dat tenminste één keer per jaar geactualiseerd wordt
• Eventueel toetsen met een voldoende afsluiten

Indien een intervisiecoach niet voldoet aan de uitgangspunten van de kwaliteitsborging dan wordt de intervisiecoach in beginsel als intervisiecoach uit Compass verwijderd. Tenzij er gegronde redenen zijn waarom niet aan een van de uitgangspunten is voldaan.

Profiel KNGF Intervisiecoach - V1.4 April 2018

Een KNGF intervisiecoach:
• Heeft tenminste 5 jaar werkervaring als fysiotherapeut
• Is CKR geregistreerd *)
• Onderschrijft het kwaliteitsbeleid van het KNGF en kan dit overtuigd uitdragen
• Heeft kennis van:
o Maatschappelijke en inhoudelijke ontwikkelingen binnen de fysiotherapie in relatie tot het beroep en heeft zicht op de toekomst van fysiotherapie
o De richtlijnen en het beroepsprofiel Fysiotherapie en committeert zich hieraan
o Fysiotherapeutische praktijkvoering
• Heeft affiniteit met:
o Kwaliteitsbevordering
o Het coachen van groepen
• Is aangesloten bij/heeft kennis en ervaring met het werken met**)
o De Landelijke Database Fysiotherapie
o Een meetbureau in relatie tot de PREM uitvraag
• Is in staat:
o Onderzoeksresultaten te interpreteren
o Om mensen te motiveren en te verbinden
o Om te gaan met weerstand
o Om leiding te geven en groepsprocessen te sturen
• Is integer, betrouwbaar en respectvol
• Heeft een reflectieve attitude
• Heeft goede verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden
• Heeft didactische vaardigheden

*) Indien een deelnemer wel minimaal 5 jaar fysiotherapeutische achtergrond heeft, maar niet meer CKR geregistreerd is, vragen wij de deelnemer om een verklaring te sturen (motivatie, achtergrond) naar intervisie@kngf.nl waarom hij/zij wel geschikt is om KNGF intervisiecoach te worden.
**)Of is in staat om dit gedurende de cursusperiode te bewerkstelligen.

Taken
De KNGF intervisiecoach:
• Is de contactpersoon voor intervisiedeelnemers uit de fysiotherapie praktijken
• Draagt zorgt voor de planning en uitvoering van de intervisiebijeenkomst
• Begeleidt de intervisiedeelnemers tijdens de intervisie
• Informeert, ondersteunt en motiveert de deelnemende fysiotherapeuten bij het uitvoeren van de verschillende opdrachten
• Draagt zorg voor een goede en veilige sfeer
• Stimuleert naar een optimaal leerresultaat
• Beoordeelt aan het einde van de intervisie de intervisiedeelnemers op inzet en aanwezigheid
• Draagt zorg voor de financiële afhandeling met de intervisiedeelnemers of praktijken


VOORWAARDEN INTERVISIECOACHES

Het KNGF heeft vorig jaar al een grote groep intervisiecoaches opgeleid, maar wil nu in de komende jaren continu groepen intervisiecoaches laten opleiden om te zorgen dat er ruim voldoende intervisiecoaches beschikbaar zijn voor het werkveld. Met het oog hierop zal het KNGF blijvend stimuleren dat er voldoende intervisiecoaches opgeleid worden.

Wanneer u deze cursus met goed gevolg afrond zal u als intervisiecoach worden toegevoegd aan Compass, het online intervisie en visitatie systeem. U kunt dan zelf groepen aanmaken, maar deelnemers kunnen u ook benaderen om hun intervisiegroep te begeleiden. Of u sluit zich aan bij een organisatie die intervisie organiseert conform de KNGF systematiek.

Alhoewel het KNGF niet zelf opdrachtgever is, zullen wel een aantal randvoorwaarden worden geformuleerd, die voor u van belang zijn om te weten voordat u zich aanmeldt:
• Het intervisiereglement van het KNGF is van toepassing op deze cursussen. Als u zich beschikbaar stelt als intervisiecoach gaat u akkoord met het intervisiereglement. Het document treft u aan op de KNGF website, Intervisiereglement 2018 (https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/intervisie/kngf-intervisie-reglement-.pdf)
• Het informatiedocument voor intervisiecoaches 2018 is van toepassing op deze cursussen. Als u zich beschikbaar stelt als intervisiecoach gaat u akkoord met de inhoud in dit document. Het document vindt u tevens op de KNGF website, Informatiedocument (https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/intervisie/informatiedocument-voor-intervisiecoaches.pdf).

Hieronder ziet u de prijzen per lidmaatschap.


PrijscategoriePrijs
KNGF-lid Compleet€ 330,00
KNGF-lid zonder korting€ 330,00
Standaard prijs€ 330,00
Terug
Stuur een e-mail