Cursus Coaching Intervisiegroepen (4-daagse)

woensdag 8 november 2017 13:00 - woensdag 6 december 2017 17:00
  • Vanaf €250,00 
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Locatie
Adres KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT
Telefoon 033-467 29 00
Fax 033-467 29 99
E-mail hoofdkantoor@kngf.nl
Website www.kngf.nl
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Groep Kwaliteitsdeel
Inschrijven voor 1-11-2017
Organisatie
Organisator KNGF
Contactpersoon Mevrouw L.D. Nanlohy
E-mail intervisie@kngf.nl
Website www.kngf.nl
  • Praktische info
  • Programma
  • Inhoud
  • Overig
  • Kosten
Doel
In deze cursus leren de deelnemers intervisiegroepen effectief te coachen.

Duur cursus
De cursus bestaat uit 3 dagdelen van 4 uur en een terugkombijeenkomst (1x per 2 jaar). De terugkombijeenkomsten worden vanuit het KNGF georganiseerd. Als KNGF intervisiecoach volgt u een keer per twee jaar een terugkomdag om uw bevoegdheid als KNGF intervisiecoach, geldig te houden. De kosten voor deze terugkomdag bedraagt rond de €100 inclusief BTW. U kunt zich hier later voor aanmelden.

Trainer
De trainer van deze cursus heeft de cursus Train de Trainer gevolgd, uitgevoerd door een team trainers van de HAN en IQ Healthcare. Na het volgen van de training mag de trainer zelf intervisiecoaches opleiden. Deze cursus wordt gegeven door een daartoe opgeleide trainer.

Accreditatie
Voor de cursus zelf is geen accreditatie van toepassing. Tijdens de cursus volgt u zelf een intervisietraject. Hiervoor worden de maximaal 7 punten per jaar in het Kwaliteitsgedeelte van het CKR toegewezen. De cursist krijgt de studiebelastingpunten bij minimaal 100% aanwezigheid en volledig uitgevoerde voorbereidingsopdrachten.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 250,00 p.p. voor KNGF-leden en Niet-leden wel CKR geregistreerd en zal gegeven worden door een gecertificeerde Intervisiecoach trainer.
De betaling voor deelname loopt niet via het KNGF, maar rechtstreeks met de gecertificeerde Intervisiecoach trainer.
De KNGF-betalingsvoorwaarden en de KNGF-klachtenregeling zijn wel hier van toepassing, deze vindt u op www.mijnkngf.nl.

Algemene opmerkingen
Hieronder enkele aanvullende algemene opmerkingen rondom uw rol als KNGF intervisiecoach:
• KNGF intervisiecoaches moeten bereid zijn in een straal van 50 km rond zijn of haar woonplaats/praktijk fysiotherapeuten te begeleiden met een intervisietraject. Verder mag, maar is altijd in overleg met de deelnemers in verband met de reiskosten;
• Het KNGF heeft een protocol vastgesteld waaraan een KNGF intervisiecoach zich heeft te houden voor wat betreft voorbereiding en afronding c.q. verslaglegging;
• Aan integriteit en zorgvuldigheid, naast de kwaliteitseisen van de KNGF intervisiecoaches zullen eisen worden gesteld, ook omdat een KNGF intervisiecoach de mogelijkheid heeft een deelnemer punten in het CKR te onthouden bij onvoldoende participatie.
• Een KNGF intervisiecoach kiest zelf in welke vorm hij/zij zijn/haar diensten aan wilt bieden. Een KNGF intervisiecoach kan er bijvoorbeeld voor kiezen zich aan te sluiten bij een organiserende instantie, voor zichzelf te werken of iets samen met andere KNGF intervisiecoaches op te zetten. Belangrijk: het een sluit het ander niet uit!
• Een KNGF intervisiecoach geeft nooit zijn inlogcodes voor Compass af aan derden.

N.B.: Deze KNGF intervisiecoach cursus wordt gegeven door een trainer die is verbonden aan IVAK, maar is opgeleid door het KNGF. Na het behalen van de cursus kunt u KNGF intervisie groepen begeleiden in het land volgens het KNGF intervisiemodel. Een KNGF intervisiecoach kan zich op diverse manieren aanbieden. Bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij IVAK of een bij andere organisator van intervisiebijeenkomsten, of zelfstandig via het online systeem voor intervisie en visitatie.Programma
De cursus bestaat uit drie dagdelen (4 contacturen per dagdeel) en ziet er als volgt uit:

Dag 1 - 8-11-2017 - 13.00 tot 17.00 uur
1. Doelstellingen van intervisie binnen de fysiotherapie.
2. Leidende principes van intervisie op basis van kwaliteitsindicatoren.
3. De betekenis van kwaliteitsindicatoren, zoals:
• Effectieve
• Efficiënte zorg
• Patiëntgerichte zorg
• Transparante zorg
• Veilige zorg
4. Theorie en praktijk van het geven van feedback en de impact van feedback op gedragsverandering.
5. De relatie tussen feedbackgever en feedbackontvanger.
6. Oefenen met het beoordelen van kwaliteit op basis van indicatoren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elektronische patiëntendossiers, patiënt gerapporteerde uitkomsten, videoregistraties en simulaties.
7. Voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst: beoordeling van een dossier en videogesprek.

Dag 2 - 15-11-2017 - 13.00 tot 17.00 uur
1. Terugkoppeling op de voorbereidende opdracht
2. De theorie en praktijk van leren in groepen
3. Observeren van groepsgedrag.
4. Voorwaarden creëren voor een veilige en prettige leeromgeving.
5. Omgaan met weerstand binnen de groep.
6. Actieve participatie van de deelnemers stimuleren.
7. Sturen op maximaal leerresultaat.
8. Oefenen met het geven en ontvangen van constructieve feedback. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rollenspellen.
9. Richting geven aan zinvolle verbeteracties
10. Gebruik van online omgeving voor zelfevaluatie en peer feedback.
11. Voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst: uitvoeren van een intervisie-bijeenkomst met gebruik van de programma-handleiding. Verzamelen van EPD’s en videomateriaal als input voor de volgende bijeenkomst.

Dag 3 - 29-11-2017 - 13.00 tot 17.00 uur
1. Bespreking eerste ervaringen met het begeleiden van intervisiegroepen.
2. Koppeling van ervaringen aan de doelstellingen van intervisie in de fysiotherapie
3. Oefenen met het geven en ontvangen van constructieve feedback. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zelf ingebracht materiaal.
4. Korte verkenning van de theorie en praktijk van klinisch redeneren.
5. De goede vragen stellen om het niveau van klinisch redeneren te bevorderen binnen de groep.
6. Maximaal gebruik maken van bestaande kennis en ervaring binnen de groep.

Het KNGF organiseert jaarlijks terugkomdagen waar u zich apart voor kunt aanmelden. Als intervisiecoach dient u één keer per twee jaar deel te nemen aan een terugkomdag, om bevoegd te blijven als intervisiecoach. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 100,00 p.p.
Namens de beroepsgroep van fysiotherapeuten bevordert en bewaakt het KNGF de kwaliteit van de zorg op basis van een professioneel en transparant kwaliteitssysteem, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gevalideerde methoden. Intervisie is een belangrijke pijler van dat systeem. Om de kwaliteit van intervisie te bewaken zijn er intervisiecoaches nodig. Een intervisiecoach begeleidt een groep van 6 tot 8 fysiotherapeuten op een zodanige manier dat de intervisiesessie effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen bij de deelnemers. In de cursus Coaching van Intervisiegroepen leert u hoe intervisiegroepen effectief gecoacht worden. Deze cursus is gebaseerd op het kwaliteitssysteem van de beroepsgroep zélf. Alleen intervisiecoaches die deze cursus hebben gevolgd, worden dus ook door de beroepsgroep erkend. De cursus is ontwikkeld door het KNGF, in samenwerking met de HAN en IQ Healthcare.

Tijdens de cursus
De cursist krijgt een theoretisch kader aangeboden voor kwaliteitszorg in de gezondheidszorg volgens de nieuwste inzichten en gebaseerd op het kwaliteitsbeleid van het KNGF. Tijdens de trainingen zijn cursisten actief bezig met het evalueren en becommentariëren van materiaal uit de eigen praktijk en uit de praktijk van anderen. De cursist laat zien dat de leerdoelen van de training zijn behaald door actief te participeren en de voorbereidende opdrachten uit te voeren volgens de instructies.

Na de cursus
Na deelname aan deze cursus kan de cursist zelfstandig optreden in de rol van intervisiecoach tijdens intervisiesessies die onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem van het KNGF en andere systemen. Hij/zij is dan in staat om:
• Verschillende aspecten van het fysiotherapeutisch handelen te evalueren op basis
van heldere kwaliteitscriteria, zoals diagnosticeren, adviseren, preventief handelen,
therapeutisch handelen, verslagleggen en communiceren.
• Tekortkomingen in de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen te identificeren
en richting te geven aan zinvolle verbeteracties.

Kwaliteitsborging intervisie
Onafhankelijk van door wie de intervisiebijeenkomst georganiseerd wordt, ligt de kwalitatieve borging van de intervisiebijeenkomst bij de intervisiecoach zelf. Deze heeft een belangrijke rol in het intervisieproces en het bereiken van het beoogde leereffect bij de deelnemers. Daarom is de borging van de kwaliteit van de intervisiecoaches een belangrijk onderdeel in het kwaliteitssysteem.
De kwaliteit van de intervisiecoach wordt bewaakt door de scholing en de verplichte deelname aan terugkombijeenkomsten, waarbij intervisiecoaches bijscholing volgen en leren van elkaar.
Intervisie kan alleen begeleid worden door daartoe opgeleide intervisiecoaches en die in Compass vermeld staan. Het proces van intervisie wordt geborgd door het gebruik van Compass.

Kwaliteitsborging intervisiecoaches
Binnen een kwaliteitssysteem is borging een noodzakelijke voorwaarde. Het continue evalueren en verbeteren dat gevraagd wordt van de fysiotherapeut binnen een intervisiecyclus geldt ook voor intervisiecoaches. Uitgangspunten voor de borging van kwaliteit van de intervisiecoach zijn:
• CKR geregistreerd zijn en werkzaam als fysiotherapeut/achtergrond als
fysiotherapeut
• Ingeschreven staan als KNGF intervisiecoach in Compass
• Eén maal per twee jaar een terugkombijeenkomst volgen (cyclus om het jaar)
• Minimaal 4 intervisiesessies per jaar begeleiden
• Laat zichzelf evalueren door de intervisiedeelnemers en heeft een up to date
verbeter/ ontwikkelplan , dat tenminste één keer per jaar geactualiseerd wordt
• Eventueel toetsen met een voldoende afsluiten
Indien een intervisiecoach niet voldoet aan de uitgangspunten van de kwaliteitsborging dan wordt de intervisiecoach in beginsel als intervisiecoach uit Compass verwijderd. Tenzij er gegronde redenen zijn waarom niet aan een van de uitgangspunten is voldaan.
PROFIELSCHETS KNGF INTERVISIE COACH - V1.1 oktober 2017

Een intervisiecoach:
• Heeft tenminste 5 jaar werkervaring als fysiotherapeut
• Is CKR geregistreerd *)
• Onderschrijft het kwaliteitsbeleid van het KNGF
• Heeft kennis van:
o maatschappelijke en inhoudelijke ontwikkelingen binnen de fysiotherapie
o de richtlijnen en het beroepsprofiel Fysiotherapie en committeert zich hieraan
• Heeft affiniteit met:
o kwaliteitsbevordering
o het coachen van groepen
• Is aangesloten bij/heeft kennis en ervaring met het werken met
o de Landelijke Database Fysiotherapie
o een meetbureau in relatie tot de PREM uitvraag
• Is in staat:
o onderzoeksresultaten te interpreteren
o om mensen te motiveren en te verbinden
o om leiding te geven en groepsprocessen te sturen
• Is integer en betrouwbaar
• Heeft een reflectieve attitude
• Heeft goede verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden

De trainer beoordeelt gedurende de cursus de vaardigheden/competenties van de cursist aan de hand van bovenstaand profiel.
*) Indien een deelnemer wel minimaal 5 jaar fysiotherapeutische achtergrond heeft, maar niet meer CKR geregistreerd is, vragen wij de
deelnemer om een verklaring te sturen (motivatie, achtergrond) naar intervisie@kngf.nl waarom hij/zij wel geschikt is om intervisiecoach te worden.
Taken
De intervisiecoach:
• Is de contactpersoon voor intervisiedeelnemers uit de fysiotherapie praktijken
• Draagt zorgt voor de planning en uitvoering van de intervisiebijeenkomst
• Begeleidt de intervisiedeelnemers tijdens de intervisie
• Informeert, ondersteunt en motiveert de deelnemende fysiotherapeuten bij het uitvoeren van de verschillende opdrachten
• Draagt zorg voor een goede sfeer
• Stimuleert naar een optimaal leerresultaat
• Beoordeelt aan het einde van de intervisie de intervisiedeelnemers op aanwezigheid en inzet
• Draagt zorg voor de financiële afhandeling met de intervisiedeelnemers of praktijkenVOORWAARDEN INTERVISIECOACHES
Naast het KNGF Plusprogramma waarbinnen intervisie voor medewerkers van de daaraan deelnemende praktijken minimaal 3 maal per jaar een bijeenkomst dienen te hebben is er ook vanaf 1 januari 2017 de mogelijkheid voor CKR geregistreerde fysiotherapeuten op facultatieve basis aan intervisie deel te nemen. Het KNGF heeft vorig jaar al een grote groep intervisiecoaches opgeleid, maar wil nu in de komende jaren continu groepen intervisiecoaches laten opleiden om te zorgen dat er ruim voldoende intervisiecoaches beschikbaar zijn voor het werkveld. Met het oog hierop zal het KNGF blijvend stimuleren dat er voldoende intervisiecoaches opgeleid worden.

Wanneer u deze cursus met goed gevolg afrond zal u als intervisiecoach worden toegevoegd aan Compass, het online intervisie en visitatie systeem. U kunt dan zelf groepen aanmaken, maar deelnemers kunnen u ook benaderen om hun intervisiegroep te begeleiden. Het KNGF heeft een standaardovereenkomst opgesteld voor de intervisiegroep en de intervisiecoach. Het is aan partijen zelf om aanvullende afspraken te maken zolang die niet in nadelige zin afwijken van de standaardovereenkomst.

Alhoewel het KNGF niet zelf opdrachtgever is, zullen wel een aantal randvoorwaarden worden geformuleerd, die voor u van belang zijn om te weten voordat u zich aanmeldt:
• Het intervisiereglement van het KNGF is van toepassing op deze cursussen. Als u zich beschikbaar stelt als intervisiecoach gaat u akkoord met het intervisiereglement. Het document treft u aan op de KNGF website, via https://www.kngf.nl/vakgebied/programma_x0027_s/intervisie.html .
• Het informatiedocument voor intervisiecoaches 2017 is van toepassing op deze cursussen. Als u zich beschikbaar stelt als intervisiecoach gaat u akkoord met de inhoud in dit document. Het document vindt u tevens op de KNGF website, https://www.kngf.nl/vakgebied/programma_x0027_s/intervisie.html .


Hieronder ziet u de prijzen per lidmaatschap.


PrijscategoriePrijs
KNGF-lid€ 250,00
Standaard prijs€ 250,00
Terug

Locatie

KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159
3817 BA AMERSFOORT

Deel dit evenement

Stuur een e-mail